Hva er Filmbyrået Jack?


Filmbyrået JACK jobber for spredning av uavhengig film i Norge og verden. Vi som står bak, er åtte filmkunstnere og kuratorer som vil drive filmdistribusjon på en ny måte. Vi vil knytte kunstnere og visningssteder over hele Norge sammen i et nettverk. Målet vårt er å skape økt interesse og forståelse for filmatiske verk, styrke inntektsgrunnlaget til filmskapere, og få den kunstnerisk ambisiøse filmen ut til flere.

I stedet for å stykke opp og sette i bås, vil JACK se kunstnerisk arbeid, produksjon, distribusjon og publi-kumsbygging i sammenheng. I stedet for et selskap som utfører oppdrag, vil vi være et forpliktende fellesskap. Og i stedet for å se på film som ferskvare, vil vi gjøre eldre verk tilgjengelig på lik linje med nye. JACK vil skape visningsformer hvor publikum kan gå i dialog med filmen i alle faser av den kunstneriske prosessen - fra work-in-progress til «ferdig» verk. Vi vil bygge ned bar-rierer, skape nysgjerrighet og entusiasme, og styrke og utvide den større samfunnssamtalen rundt filmen.
Jack i tre punkter:

• Spre kunstnerisk film til nye arenaer og et større publikum
• Utvide samtalen om film og gjøre den viktigere i samfunnet
• Styrke kunstneres råderett over egne verk og lette arbeidet med å nå utDet som skjer med filmen

Det som skjer med filmen Ingen vet hvordan kinoen som rom vil utvikle seg på andre siden av korona. Den etablerte filmindustrien har lenge vært kreativt og kunstnerisk ensrettet, de kommer-sielle vanskene begynte lenge før pandemien satte inn. Nå akselererer det. Samtidig finnes det stadig flere kinorom integrert både i kulturhus og kunstinstitusjoner, foruten cinemateker, nisjekinoer og de kommersielle ki-noene. Det åpner for nye former og nye idéer rundt både produksjon og distribusjon.Grensene mellom film- og billedkunst er i forandring og har vært det lenge, men både med tanke på finansiering og distribusjon sitter feltene fast i gamle modeller. Dette kan påvirkes gjennom økt samarbeid mellom ulike slags vis-ningssteder for film. Det er vesentlig å jobbe mot mono- kulturer og for mangfold, altså å legge til rette for at ulike filmer når ulikt publikum.

I det nye digitaliserte kino- og kunstlandskapet kan og skal kunstnerisk ambisiøs film ta større plass. Den kol-lektive, fysiske filmopplevelsen må utvikle seg fra å være hovedsakelig profitt-orientert til å handle mer om innhold, diskusjon og mangfold. Filmforestillingen som form vil kanskje bli mer eksklusiv etter hvert, og enda mer ettertraktet. I dag foregår distribusjon av film på en måte som skaper avstand mellom kunstner, distributør og arena, som passiviserer publikum, og som opprettholder et unødvendig skille mellom film og kunst.Hva skal vi gjøre?

Konkret vil JACK bygge et nettverk av alle slags visningsarenaer for levende bilder: kinoer og kulturhus, gallerier og museer, festivaler og pop-ups, kafeer og ute-steder, samfunnshus og biblioteker, asylmottak og sup-pestasjoner, filmklubber og organisasjoner, skoler og ut-danningsinstitusjoner. Mer enn bare å tilby disse stedene et ferdig produkt, vil vi starte en samtale om hvordan vi kan hjelpe hverandres arbeid. Ved å invitere til samar-beid, og bygge på lokal kunnskap, vil vi jobbe målrettet for å gjøre den kunstnerisk ambisiøse filmen mer tilgjen-gelig - og dermed tiltrekke et større publikum.Kontakt Jack:

Har du et spørsmål om Jack? Vil du få oppdateringer om filmvisninger, arrangementer og andre ting vi er med på? Send en epost til: filmbyraetjack@gmail.com